Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Interculturalitat  > Documents
 

Documents


Document per al debat

El document que us presentem inclou una sèrie de recursos i informacions que permeten abordar el debat sobre la interculturalitat en el sistema educatiu a partir de les informacions de referència sobre el marc normatiu i els coneixements imprescindibles sobre el fenomen, des d'una perspectiva panoràmica que abasta des de l'àmbit internacional fins a les concrecions curriculars dels sistema educatiu. El document també incorpora un apartat amb idees per debatre, un apartat de referències bibliogràfiques i en línia per ampliar coneixements i un glossari de termes relacionats amb el camp semàntic de la interculturalitat, que pot servir per aclarir conceptes.

Aquestes informacions formen part dels documents de treball amb què el Consell Escolar de Catalunya porta a terme el debat sobre interculturalitat per mitjà d'una subcomissió.

 

Normativa internacional

a) Declaració universal dels drets humans

L’article 1 de la Declaració universal dels drets humans afirma que tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets.

L’article 18 de la Declaració universal dels drets humans afirma que tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió.

L’article 26 de la Declaració universal dels drets humans fa èmfasi en el fet que l'educació ha de tendir al ple desenvolupament de la personalitat humana i al reforçament del respecte dels Drets Humans i de les llibertats fonamentals.

b) Tractats, convencions i pactes

 

c) Declaracions i recomanacions

 

Normativa espanyola

a) Constitució espanyola

L’article 16 de la Constitució espanyola garanteix la llibertat ideològica, religiosa i de culte dels individus i de les comunitats sense cap altra limitació, quan siguin manifestats, que la necessària per al manteniment de l'ordre públic protegit per la llei.

L’article 27 de la Constitució espanyola fa èmfasi en el fet que l'educació tindrà com a objecte el desenvolupament ple de la personalitat humana en el respecte als principis democràtics de convivència i als drets i a les llibertats fonamentals.

b) Llei orgànica d’educació 2/2006, de 3 de maig

L’article 17 de la Llei orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de maig afirma que un dels objectius de l’educació primària és conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures.

L’article 23 de la Llei orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de maig afirma que l’educació secundària obligatòria contribuirà a desenvolupar a l’alumnat les capacitats afectives de tots els àmbits de la seva personalitat i en la seva relació amb els altres, rebutjant els prejudicis de qualsevol tipus.

L’article 121 de la Llei orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de maig afirma que el projecte educatiu de centre haurà de tenir en compte les característiques de l’entorn social i cultural del centre.

c) Llei 24/1992, de 10 de novembre, per la qual s’aprova l’Acord de cooperació de l’Estat amb la Federació d’Entitats Religioses Evangèliques d’Espanya

L’article 12, punt 2, de l’acord estableix les condicions per a la dispensa d’assistència a classe i d ela celebració d’exàmens des de la posta del sol de divendres fins a la posta del sol de dissabte, a petició pròpia o dels qui n’exerceixen la pàtria potestat o tutela.

d) Llei 25/1992, de 10 de novembre, per la qual s’aprova l’Acord de cooperació de l’Estat amb la Federació de Comunitats Israelites d’Espanya

L’article 12, punt 3, de l’acord estableix les condicions per a la dispensa d’assistència a classe de i de la celebració d’exàmens el dissabte i les festivitats expressades en el mateix article, a petició pròpia o dels qui n’exerceixen la pàtria potestat o tutela.

e) Llei 26/1992, de 10 de novembre, per la qual s’aprova l’Acord de cooperació de l’Estat amb la Comissió Islàmica d’Espanya

L’article 12, punt 3, de l’acord estableix les condicions per a la dispensa d’assistència a classe de i de la celebració d’exàmens el dissabte i les festivitats expressades en el mateix article, a petició pròpia o dels qui n’exerceixen la pàtria potestat o tutela.

L’article 14, punt 4, estableix que l’alimentació dels alumnes musulmans dels centres docents públics i privats concertats que ho sol·licitin, procurarà adequar als preceptes religiosos islàmics. així com l’horari de menjars durant el mes del Ramadà.

f) Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social

L’article 9 sobre el Dret a l’educació afirma que els poders públics promouran que els estrangers puguin rebre ensenyament per a la seva millor integració social.

e) Reial decret 3/2018, de 12 de gener, pel qual es modifica el Reial Decret 275/2007, de 23 de febrer, pel que es crea l’Observatori Estatal de la Convivència Escolar

Entre les funcions de l’Observatori hi ha la implementació de les polítiques educatives per a la millora de la convivència escolar, l’assessorament del desenvolupament de la formació dels membres de la comunitat educativa referents a la convivència escolar i la promoció del Plan Estratégico de Convivencia Escolar. Anualment aquest Observatori elabora un informe per al Consejo Escolar del Estado i altres institucions sobre l’estat de la convivència escolar i propostes amb mesures d’aplicació per a la seva millora.

 

Normativa catalana

a) Estatut d’autonomia de Catalunya

El preàmbul de l’Estatut de Catalunya afirma que Catalunya és un país ric en territoris i gents, una diversitat que la defineix i l'enriqueix des de fa segles i l'enforteix per als temps venidors.

L’article 4 de l’Estatut de Catalunya afirma que els poders públics de Catalunya han de promoure els valors de la llibertat, la democràcia, la igualtat, el pluralisme, la pau, la justícia, la solidaritat, la cohesió social, l’equitat de gènere i el desenvolupament sostenible.

b) Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació

L’article 2 afirma que un dels principis que regeix el sistema educatiu és la inclusió escolar i la cohesió social.

L’article 4 afirma que tothom té dret a accedir en condicions d'igualtat al sistema educatiu.

L’article 7 afirma que tots els membres de la comunitat escolar tenen el dret a una bona convivència i el deure de facilitar-la.

Els articles 21 i 22 regulen els drets i els deures de l’alumnat.

L’article 30 fa èmfasi en la convivència en el centre.

L’article 32 anomena la mediació com un procediment per a la prevenció i regulació de conflictes.

L’article 47 remarca que els criteris de prioritat mai no poden comportar discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió, llengua o qualsevol altra condició o circumstància personal de l'alumne o alumna o de la seva família. 

L’article 77 afirma els criteris que regeixen a cada centre l'organització pedagògica dels ensenyaments han de contribuir a la integració dels alumnes procedents dels diversos col·lectius, en aplicació del principi d'inclusió.

 c) Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària

 L’article 3 del Decret 119/2015, de 23 de juny, sobre l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària estableix que l’educació primària contribuirà a respectar el dret a la diferència de les persones i debatre críticament les diferències culturals i religioses des d’una perspectiva intercultural.

 d) Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria

L’article 3 del Decret 187/2015, de 25 d'agost, sobre l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria estableix que l’educació secundària obligatòria contribuirà a conèixer, valorar i respectar els valors bàsics i la manera de viure de la pròpia cultura i d’altres cultures en un marc de valors compartits, fomentant l’educació intercultural, la participació en el teixit associatiu del país, i respectar-ne el patrimoni artístic i cultural.

e) Decret 221/2000, de 26 de juny de drets i deures de l’alumnat

L’article 2 anomena els principis generals del Decret.

L’article 3 afirma que l'administració educativa en general i als òrgans de govern dels centres educatius en particular garantir, en el seu respectiu àmbit d'actuació, el correcte exercici i l'estricta observança dels drets i deures de l'alumnat.

L’article 4 anomena els òrgans de centre que poden proposar i iniciatives per a millorar la convivència.

L’article 10 del Decret 279/2006, de 4 de juliol de drets i deures de l’alumnat afirma que l’alumnat té el dret al respecte de les seves conviccions religioses, morals i ideològiques.

f) Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius

L’article 5 estableix que el projecte educatiu de cada centre ha de contenir els principis de l’educació inclusiva.

L’article 7 estableix la carta de compromís educatius amb les famílies, en el punt 4 afirma que els compromisos s’han de referir al respecte a les conviccions ideològiques i morals de la família en el marc dels principis i valors educatius establerts a les lleis.

L’article 31 afirma que al director o a la directora li correspon assegurar els plantejaments d’inclusió en el projecte de direcció.

g) Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu

Aquest Decret desplega la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació; dona continuïtat a les actuacions desenvolupades pel Departament d'Ensenyament basades en els principis d'inclusió, normalització, escola per a tots, sectorització de serveis i atenció personalitzada, i té en compte la normativa vigent, les orientacions dels organismes internacionals, els avenços de la recerca en educació, la tradició pedagògica de Catalunya i les pràctiques de referència de molts professionals i centres educatius, per avançar en l'objectiu de fer possible una educació per a tots en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.

 
 
Data d'actualització: 17.04.2018