Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Consell  > Organigrama
 

Organigrama

D’acord amb la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació i el Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d’Ensenyament, el Consell Escolar de Catalunya és l'òrgan superior de consulta i de participació dels sectors afectats en la programació general de l'ensenyament no universitari dins l'àmbit de l'Administració de la Generalitat. El presideix el conseller o la consellera titular del Departament, que pot delegar la presidència en una persona de les que componen el Consell que tingui un prestigi reconegut en el món educatiu, i exerceix les funcions que la LEC li atribueix.

La Secretaria del Consell queda adscrita al Departament sota la dependència directa del conseller o la consellera, amb rang de servei, i actua d'acord amb les directrius de coordinació de la Secretaria de Polítiques Educatives. Corresponen a la Secretaria del Consell Escolar de Catalunya les funcions pròpies de les secretaries dels òrgans col·legiats i també les de suport administratiu al Consell.

Presidenta
Anna Simó i Castelló

Secretari
Jesús Moral i Castrillo

Equip tècnic i administratiu
M. Ángeles Barrio Lázaro
Andreu Freixes González
Estel Marín i Cos
Carmen Luisa Moratinos Pinedo
Vicent Sanz i Arnau
Marta Torres Caixàs

Contacte:consellescolarcat.ensenyament@gencat.cat
Entorn de participació:www.consescat.cat

Data d'actualització: 11.06.2018