Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Actuacions  > Jornades  > Ara és demà  > Ponències
 

Ponències

El Consell Escolar de Catalunya va proposar un marc inicial de debat en forma de cinc ponències, elaborades per experts en cadascun dels àmbits, amb la intenció de centrar la reflexió en una sèrie d'aspectes rellevants i especialment per anar més enllà de la quotidianitat i posar els llums llargs per prendre perspectiva sobre l’educació del futur.

Des del mes de novembre de 2016 fins al maig de 2017 es va desenvolupar el debat sobre aquestes ponències al Consell, mitjançant una subcomissió específica, en la qual hi havia representada una bona part de la comunitat educativa. Ara bé, atès que es tractava de recollir totes les percepcions, visions i interpretacions del món educatiu en un sentit ampli, es va convidar totes les persones i entitats relacionades amb l'educació a analitzar el contingut dels textos dels ponents i expressar les seves idees, propostes i conclusions, tant amb caràcter individual com institucional. Les aportacions es van vehicular a través del portal Participa gencat i per correu electrònic. També es van convocar jornades presencials i tallers participatius terrritorials i als centres educatius. 


"Els pilars del sistema educatiu"

Aquesta ponència va ser redactada per Lluís Font, president del Consell Escolar de Catalunya i professor titular d'història del pensament contemporani a la Universitat Ramon Llull.

Analitza els principis en què s'assenta el sistema educatiu: educació inclusiva, equitat, plurilingüisme, família i entorn digital.

 

"L’arquitectura del sistema educatiu"

Joan Mateo, president del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu i catedràtic de mètodes d'investigació i diagnòstic en educació a la Universitat de Barcelona va elaborar la ponència.

Es proposa el disseny d'un sistema prou sòlid en què cada alumne fa el seu trajecte amb una garantia d’igualtat d’oportunitats: les etapes educatives i la seva fonamentació psicopedagògica, les transicions, les segones oportunitats, la formació professional i la integració dels diversos subsistemes, la connectivitat entre l’FP, el batxillerat i el sistema universitari, les passarel·les que es podrien establir...

 

"El centre educatiu"

Francesc Pedró, catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra i expert en educació de la Unesco, va ser l'autor d'aquesta ponència.  

Planteja una reflexió en clau de futur sobre l’autonomia del centre, el lideratge pedagògic, l’avaluació, els centres de major complexitat, el paper dels centres educatius com a comunitats d’aprenentatge, etc.

 

"El professorat”

El catedràtic de teoria de l'educació a la Universitat de Barcelona, Miquel Martínez, va proposar aquesta ponència. 

Destaca que convé revisar aspectes fonamentals de la professió docent: la formació inicial, la formació continuada, l’accés a la funció docent, la carrera professional, la motivació i els elements que conformen la identitat d’un mestre i un professor.

 

"L’alumnat"

Aquesta ponència va ser elaborada per Neus Sanmartí, catedràtica emèrita de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

L’alumnat, el protagonista i el subjecte a qui es destina tot el sistema educatiu. Cal veure què diuen la psicologia i la neurologia sobre com aprenen els infants i els joves, quin influx educatiu tenen la família, les estructures socials o la tecnologia, i com es va conformant la personalitat que madura.

 

Currículums dels ponents

Lluís Font, ponent de l'àmbit "Els pilars del sistema educatiu"

És el president del Consell Escolar de Catalunya. Nascut a Barcelona el 1958, és llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctorat en Ciències de l'Educació a la mateixa universitat.

Va exercir el càrrec de Secretari de Polítiques Educatives al Departament d'Ensenyament els anys 2011 i 2012.

És professor titular de la URL a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, on imparteix assignatures de caire filosòfic i antropològic. Des de l'any 1994 fins al 2010 exercí la responsabilitat de director general de la Fundació Blanquerna.

Lluís Font també ha estat relacionat amb la docència no universitària; ha estat professor i director de l’Institut Politècnic de Formació Professional Sant Ignasi i director de secundària al Col·legi Sant Ignasi.

 

Joan Mateo, ponent de l’àmbit "L’arquitectura del sistema educatiu"

Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació, en Psicologia i doctor en Pedagogia per la Universitat de Barcelona

Va ser secretari de Polítiques Educatives del Departament d’Ensenyament entre 2012 i 2015 i president del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

Catedràtic de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació, en l’especialitat Medició i Avaluació Educativa, de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. Ha estat degà de la Facultat de Pedagogia de la UB entre els anys 2004 i 2009, cap del Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació (1993-1999), director de l’Institut de Ciències de l’Educació de la UB (1999-2004) i director del Gabinet d’Avaluació i Innovació Universitària de la UB (2004-2009).

Ha estat membre del Consell Escolar de Catalunya.

Ha dirigit quinze tesis doctorals i és autor de més de cinquanta articles i de deu llibres, la majoria dels quals dedicats a la metodologia de la recerca i al mesurament i l’avaluació educativa.

Llibres més recents:
La nueva naturaleza del aprendizaje y la evaluación en el contexto del desarrollo competencial. Retos europeos en la educación del siglo XXI (2011)
— "Evaluación de competencias" a A. Bolivar Competencias básicas (2010)
Guía para la evaluación de competencias en el trabajo de fin de grado en el ámbito de las ciencias sociales y jurídicas (2009) amb A. Escofet, F. Martínez i J. Ventura
Medición y evaluación educativa (2008) amb F. Martínez

Articles:
— "Claus de la transició a l’Espai Europeu d’Educació Superior" a Temps d’Educació 38, p.73-88 (2010)
— "La nueva naturaleza del aprendizaje y de la evaluación en el contexto del desarrollo competencial, retos europeos en la educación del siglo XXI" a Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, V.3, núm. 3, p. 44-61 (2010) amb D. Vlachopoulos
— "Naturaleza del cambio en la concepción pedagógica del proceso de enseñanza-aprendizaje en el marco del EEES. Una experiencia para el análisis" a Revista Fuentes, núm. 9, p.53-74 (2009) amb A. Escofet, F. Martínez i J. Ventura
— "Interpretando la realidad, construyendo nuevas formas de conocimiento: El desarrollo competencial y su evaluación" a Revista de Investigación Educativa, núm. 25, 2, p. 513-531 (2007)
— "Designing online learning assessment through alternative approaches: facing the concerns" a European Journal of Open, Distance and e-Learning (EURODL), p. 3-14 (2007) amb A. Sangrá

 

Francesc Pedró, ponent de l’àmbit “El centre educatiu"

Nascut a Barcelona el 1960, és llicenciat en Filosofia i Lletres a la Universitat Autònoma de Barcelona i doctor en Filosofia i Ciències de l’Educació per la UNED (Madrid) amb una tesi sobre educació comparada. Va obtenir els premis extraordinaris de llicenciatura i de doctorat. Posteriorment, va realitzar estudis postdoctorals en Polítiques Públiques Comparades a l'Institut d'Educació de la Universitat de Londres (Regne Unit) i successives estades de recerca a l’Oficina Internacional d’Educació, a Ginebra, i a l’Institut Internacional de Planificació de l’Educació, a París.

Va ser catedràtic del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, de la qual també va ser director del Programa de Qualitat, coordinador de les proves d’accés a la universitat a Catalunya i vicerector de Recerca i Metodologia Educativa de la Universitat Oberta de Catalunya, en la fundació de la qual participà activament.

Actualment és cap de la Secció d’Assessorament en Polítiques Sectorials i TIC en l’Educació de la Divisió de Planificació i Desenvolupament dels Sistemes Educatius de la Unesco, a París, des de 2010. Dirigeix treballs d’assessorament sobre polítiques educatives, de recerca comparativa i de polítiques sobre tecnologies en l’educació, incloses les revisions de les polítiques nacionals, com també estudis comparatius internacionals i activitats de desenvolupament de capacitats i polítiques docents.

Anteriorment, va treballar al Centre de Recerca i Innovació Educatives (CERI) de l'OCDE on, com a analista polític sènior, va ser responsable de projectes com Teaching and Learning International Survey (TALIS) i New Millennium Learners Project. També va dirigir les revisions de la investigació educativa als països de l'OCDE i el projecte sobre Innovació Sistèmica en Educació.

Llibres més recents:
Tecnología para la mejora de la educación (2015)
Le numérique: une chance pour l’école (2013)
Connected Minds. Technology and Today’s Learners (2012)
Tecnología y educación: lo que funciona y por qué (2011)
Inspired by Technology, Driven by Pedagogy (2010)
Are the New Millennium Learners Making the Grade? Technology Use and Educational Performance in PISA (2010)

Articles:
— "La tecnología y la transformación de la escuela" a El País, 23.2.2015
— "La tecnología y la educación: una dosis de realismo" a El País, 21.11.2011

 

Miquel Martínez, ponent de l’àmbit "El professorat"

És doctor en Filosofia i Ciències de l’Educació, catedràtic de Teoria de l’Educació i membre del Grup de Recerca d’Educació en Valors i Desenvolupament Moral (GREM) de la Universitat de Barcelona. La seva activitat docent i investigadora se centra en: educació en valors, formació del professorat, prospectiva de l’educació i aprenentatge ètic i universitat. Té experiència en política universitària.

Ha estat professor convidat en diverses universitats espanyoles i estrangeres. Participa com a consultor i avaluador en diferents projectes, agències, institucions, administracions de caràcter educatiu i universitats a Espanya ia nivell internacional.

Ha estat director de l’Institut de Ciències de l’Educació (2002-2009), degà de la Facultat de Pedagogia (1986-1991) i vicerector de la Universitat de Barcelona (1994-2001).

És membre de la Comissió d’Avaluació de la Recerca de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i codirector de L’estat de l’educació a Catalunya. Anuari, de la Fundació Jaume Bofill.

Algunes publicacions:
— Adolescencia, aprendizaje y personalidad. Problemas y soluciones en la educación secundaria (2012)
— "Aprenentatge servei: de l’educació d’avui" Temps d’Educació, núm. extraordinari, p. 95-114 (2011) amb J. M. Puig
— "Educar per una ciutadania activa a l´escola" a Prats, E., Tey, A. y Martínez, M. (ed.). Educar per una ciutadania activa a l'escola(2011)
— "Educación, valores y democracia" Revista Educación, núm. extraordinari (2011)
— "Educación y ciudadanía en sociedades democráticas: hacia una ciudadanía colaborativa" a Toro i Tallone Educación, valores y ciudadanía (2010)
— Educación para la ciudadanía en tiempos de globalización (2006) amb G. Hoyos
— La formación en valores en sociedades democráticas(2006) amb G. Hoyos

 

Neus Sanmartí, ponent de l’àmbit "L’alumnat"

Nascuda a Barcelona el 1943, es doctorà en Ciències Químiques a la Universitat de Barcelona i s'especialitzà en Didàctica de les Ciències. Va ser professora de l'Escola de Mestres de Sant Cugat i actualment és catedràtica i professora emèrita del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Del 2002 al 2008 va dirigir l'Institut de Ciències de l'Educació de la UAB.

Ha treballat especialment en recerca sobre l'avaluació formativa, el llenguatge en relació a l'aprenentatge científic i l'educació ambiental, com també en la formació permanent del professorat de ciències. Ha col·laborat en obres col·lectives, ha dirigit diverses tesis doctorals sobre l'ensenyament de les ciències i ha publicat articles a les revistes Guix, Escola Catalana, Cuadernos de Pedagogía i Perspectiva Escolar. El 2009 va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.

Publicacions:
— Promoviendo la autorregulación en la resolución de problemas de física (2016) amb J. Hinojosa
— La educación científica del siglo XXI: retos y propuestas (2015)
— Students' inquiry works: Assessment tools and identification of difficulties (2015) amb C. F. Gurt i A. M. Tallada
— Science Education. Strategies of teaching and learning in Science Education (2014) amb diversos autors
— Evaluar para aprender. 10 ideas clave (2007)
— "Luces y sombras en la evaluación de competencias: el caso PISA” Cuadernos de Pedagogía núm. 370, p. 60-63 (2007) amb A. Sardà
— Avaluar per aprendre (2010)

 
Data d'actualització: 24.07.2017