Accés al contingut Accés al menú de la secció
Flash 3 Home Consell Escolar
Inici  > Actuacions  > Dictàmens
 

Dictàmens


 
 

Dictàmens aprovats l'any 2015

Dictamen 1/2015 sobre el projecte de decret pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica d’animació en circ, i se n’estableix el currículum
Dictamen 2/2015 sobre el projecte de decret pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d’actuació teatral i se n’estableix el currículum
Dictamen 3/2015 sobre el projecte de decret pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de sistemes de telecomunicacions i informàtics
Dictamen 4/2015 sobre el projecte de decret pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de desenvolupament d’aplicacions web
Dictamen 5/2015 sobre el projecte de decret pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d’electromecànica de vehicles automòbils
Dictamen 6/2015 sobre el projecte de decret pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d’energies renovables
Dictamen 7/2015 sobre el projecte de decret pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de direcció de serveis en restauració
Dictamen 8/2015 sobre el projecte de decret de modificació del Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial, per incloure el coreà
Dictamen 9/2015 sobre el projecte de decret pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d’obres d’interior, decoració i rehabilitació
Dictamen 10/2015 sobre el projecte de decret pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de gestió administrativa 
Dictamen 11/2015 sobre el projecte de decret pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de so per a audiovisuals i espectacles
Dictamen 12/2015 sobre el projecte d’ordre de la formació en centres de treball
Dictamen 13/2015 sobre el projecte d’ordre de creació del registre d’alumnes
Dictamen 14/2015 sobre el projecte de decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària
Dictamen 15/2015 sobre el projecte d’ordre de creació del fitxer de dades de caràcter personal beques de col·laboració en l’àmbit de les actuacions del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu adscrit al Departament d’Ensenyament
Dictamen 16/2015 sobre el projecte d’ordre per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2015-2016 per als centres educatius no universitaris de Catalunya
Dictamen 17/2015 sobre el projecte de decret pel qual s’estableix el currículum dels cicles formatius de formació professional bàsica de serveis administratius, de perruqueria i estètica i d’electricitat i electrònica
Dictamen 18/2015 sobre el projecte de decret pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d’il·luminació, captació i tractament d’imatge
Dictamen 19/2015 sobre el projecte de decret pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de construcció
Dictamen 20/2015 sobre el projecte de decret pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d’instal·lacions frigorífiques i de climatització
Dictamen 21/2015 sobre el projecte de decret de modificació del Decret 266/2000, de 31 de juliol, pel qual es regula la Inspecció d’Ensenyament
Dictamen 22/2015 sobre el projecte de decret pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de paisatgisme i medi rural
Dictamen 23/2015 sobre el projecte de decret pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de manteniment electrònic
Dictamen 24/2015 sobre el projecte de decret pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d’automatització i robòtica industrial
Dictamen 25/2015 sobre el projecte de decret pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de disseny i moblament
Dictamen 26/2015 sobre el projecte de decret pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d’instal·lació i moblament
Dictamen 27/2015 sobre el projecte de decret pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic en manteniment de vaixells esportius i d’esbarjo, i se n’estableix el currículum
Dictamen 28/2015 sobre el projecte de decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria

 

Dictàmens aprovats l'any 2014

Dictamen 1/2014 sobre el projecte de decret de modificació del Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial
Dictamen 2/2014 sobre el projecte d’ordre per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2014-2015 per als centres educatius no universitaris de Catalunya
Dictamen 3/2014 sobre el projecte de modificació del Decret 25/2008, de 29 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se’n regula la prova d’accés
Dictamen 4/2014 sobre el projecte de decret pel qual s’estableix el currículum del títol de grau superior dels ensenyaments esportius en les especialitats de futbol i futbol sala
Dictamen 5/2014 sobre el projecte de decret pel qual s’estableix el currículum del títol de grau superior en l’especialitat d’handbol
Dictamen 6/2014 sobre el projecte de decret pel qual s’estableix el currículum del títol de grau superior en l’especialitat de basquetbol
Dictamen 7/2014 sobre el projecte de decret pel qual s’estableixen els currículums dels cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny de decoració ceràmica i de terrisseria, i del cicle formatiu de grau superior d’arts plàstiques i disseny de ceràmica artística
Dictamen 8/2014 sobre el projecte d’ordre de creació d’un fitxer de dades de caràcter personal que gestiona el Departament d’Ensenyament
Dictamen 9/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya
Dictamen 10/2014 sobre el projecte de decret de modificació del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent

 

Dictàmens aprovats l'any 2013

Dictamen 1/2013 sobre nou projectes de decret que estableixen currículums de cicles formatius de formació professional (grau superior de manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids, grau superior de processos i qualitat en la indústria alimentària, grau superior de programació de la producció en fabricació mecànica, grau superior de sistemes electrotècnics i automatitzats, grau mitjà de fusteria i moble, grau superior de direcció de cuina, grau superior de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, grau superior d’eficiència energètica i energia solar tèrmica i grau superior de disseny en fabricació mecànica)
Dictamen 2/2013 sobre el projecte d’ordre per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2013-2014 per als centres educatius no universitaris de Catalunya
Dictamen 3/2013 sobre el projecte de decret de l’oferta formativa i dels requisits de les escoles que imparteixen ensenyaments no reglats de música i de dansa
Dictamen 4/2013 sobre el projecte de decret d’ordenació general dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny
Dictamen 5/2013 sobre el projecte de decret de plantilles i provisió de llocs docents
Dictamen 6/2013 sobre el projecte de decret d’ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial
Dictamen 7/2013 sobre el projecte de decret pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica en xarxes, instal·lacions i estacions de tractament d’aigua, i se n’estableix el currículum
Dictamen 8/2013 sobre el projecte de decret dels ensenyaments artístics superiors

 

Dictàmens aprovats l'any 2012

Dictamen 1/2012 sobre el projecte de decret pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica en prevenció, extinció d’incendis i salvaments i se n’estableix el currículum
Dictamen 2/2012 sobre el projecte de decret de modificació del Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria
Dictamen 3/2012 sobre onze projectes de decret que estableixen currículums de cicles formatius de grau mitjà i de grau superior
Dictamen 4/2012 sobre quatre projectes de decret que estableixen els currículums dels cicles formatius següents: grau mitjà de cuina i gastronomia, grau mitjà de serveis en restauració, grau superior de gestió d’allotjaments turístics, grau superior de vitivinicultura
Dictamen 5/2012 sobre el projecte d’ordre per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2012-2013 per als centres educatius no universitaris de Catalunya
Dictamen 6/2012 sobre l’avantprojecte de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, amb relació a la consideració d’autoritat pública del professorat en l’exercici de la funció docent
Dictamen 8/2012 sobre el projecte de decret de modificació del Decret 196/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regula la contractació de professionals com a professorat especialista en centres públics d’ensenyament no universitari dependents del Departament d’Ensenyament
Dictamen 9/2012 sobre el projecte d’ordre de regulació de fitxers que contenen dades de caràcter personal del Departament d’Ensenyament
Dictamen 10/2012 sobre quinze projectes de decret que estableixen currículums de cicles formatius de grau mitjà i de grau superior

 

Dictàmens aprovats l'any 2011

Dictamen 1/2011 sobre la proposta de modificació de la disposició transitòria vuitena de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (LEC)
Dictamen 2/2011 sobre el projecte d’ordre per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2011-2012 per als centres educatius no universitaris de Catalunya
Dictamen 3/2011 sobre el projecte d’ordre per la qual s’especifica la superfície de determinades instal·lacions dels centres que imparteixen l’educació primària, l’educació secundària o els ensenyaments artístics
Dictamen 4/2011 sobre el projecte de decret de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics
Dictamen 5/2011 sobre el projecte d’ordre de modificació de l’Ordre EDU/ 295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria
Dictamen 6/2011 sobre el projecte d’ordre de modificació de l’Ordre EDU/ 554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn

 
Data d'actualització: 24.02.2016